Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 04/02/2020 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 20 de desembre i 24 de desembre de 2019 i de la sessió ordinària de 7 gener de 2020.

2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS SECRETARIA GENERAL

2.- Modificació dels nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.

INTERVENCIÓ GENERAL

3.- Aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

CULTURA

4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 10346/2019, de 7 d’octubre de 2019, relatiu a la cessió temporal en règim de comodat de tres obres del fons del Museu d’Art de Sabadell al Museu d’Art de Girona.

5.- Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat d’obres de l’artista Fina Miralles del fons del Museu d’Art de Sabadell al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), per a una exposició temporal.

ESPORTS

6.- Concessió d’una subvenció directa nominativa al Consell Esportiu del Vallès Occidental – Sabadell, per a la promoció i foment de l’esport escolar.

ACCIÓ SOCIAL

7.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del Consell d’Acció Social.

 

3.-ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

8.- Aprovació de les tarifes de la concessió del servei públic de transport urbà.

9.- Aprovació de la modificació de la concessió del servei públic de transport urbà per a la millora del servei de les línies L4, L14 i L44 i la instal·lació d’un nou tren de rentat a les cotxeres del passeig Comerç.

URBANISME

10.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació de Sabadell del balcó del Ripoll, a l’entorn del carrer de Covadonga i la plaça Clara Campoamor.

11.- Suspensió de llicències vinculades als usos recreatiu, comercial, associatiu, residencial i religiós (EP-139).

12.- Verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a la regulació de l’ús de serveis funeraris (MPG-123).

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

13.- Aprovació de la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell.

 

4.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU RECURSOS HUMANS

14.- Modificació de l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell per als anys 2019-2021.

 

5.-ASSUMPTES URGENTS

 

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-ENTITATS

15.- Moció del Moviment Veïnal del Sud, en contra de la presència de la foneria Suñer a la ciutat.

 

7.-GRUPS MUNICIPALS

16.- Moció del grup municipal de Junts per Sabadell, sobre un Pla d’intervenció de millora de l’accessibilitat al barri de Cifuentes i a la resta de barris de Sabadell. (Ciutat 8-80).

17.- Moció del grup municipal de Ciutadans, per la conscienciació de la tinença responsable d’animals i la promoció d’un espai públic net.

18.- Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.

19.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Crida per Sabadell, per un Sabadell amb un oci segur i lliure.

20.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per realitzar una modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic per incloure la via telemàtica en situacions de malaltia prolongada, permís o situació assimilada a maternitat o paternitat.

21.- Moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per l’eliminació de les estufes en espais públics exteriors.

 

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES