Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17/09/2019 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2019.

2.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS

ACCIÓ SOCIAL

2.- Pròrroga del conveni entre el Comitè de la Creu Roja Espanyola a Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell, per al cofinançament de les accions de l’any 2019 en matèria d’acció social.

3.-ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ

COOPERACIÓ

3.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter extraordinari de 5.000 € a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar en el projecte Suport emocional a població siriana refugiada a camps informals de la Vall de la Bekaa al Líban.

4.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter extraordinari de 5.000,00€ a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar en el projecte Construint la pau amb la participació de víctimes del conflicte armat residents a Catalunya i en el departament del Meta-Colòmbia.

5.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter extraordinari de 7.000 € a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar en el projecte Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments sahrauís a Tindouf (Algèria).

4.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

SERVEIS ECONÒMICS

6.- Aprovació inicial del setzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2019.

RECURSOS HUMANS

7.- Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2019.

COMERÇ, CONSUM I TURISME

8.- Nomenament dels membres del Consell Plenari del Consell Assessor del Comerç i del Consum.

5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-ENTITATS

9.- Moció de l’Associació Sabadell per la República, en representació de la Plataforma Consulta 6 d’octubre, en suport a la consulta ciutadana sobre monarquia o república.

7.-GRUPS MUNICIPALS

10.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i Junts per Sabadell, perquè l’Ajuntament es posicioni sobre els dictàmens emesos pel Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides (ONU).

11.- Moció del grup municipal de Ciutadans, per millorar la connexió en el transport públic de la zona sud de Sabadell.

12.- Moció del grup municipal de Junts per Sabadell, sobre la declaració d’emergència climàtica i ambiental a la ciutat de Sabadell.

13.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en suport a la Llei 24/2015 i contra l’amenaça de tall de subministrament a les famílies declarades vulnerables per part de companyies subministradores elèctriques.

14.- Moció del grup municipal de La Crida per Sabadell, per a la presentació, a la Comissió Juridica Assessora, del contracte de gestió del servei públic de neteja de l’espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES