Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 25/10/2018 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

2.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a les despeses de l’estudi de models per a la implantació de la recollida porta a porta de Sabadell, i de l’auditoria segregada de les unitats de treball d’Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA).

GABINET D’ALCALDIA

3.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 10270/2018, de 2 d’octubre, de declaració de dol oficial al municipi.

SOSTENIBILITAT

4.- Resolució d’al·legacions i modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars de la concessió de domini públic per a la utilització privativa de les finques públiques de secà.

5.- Resolució d’al·legacions i modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars de la concessió de domini públic per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

6.- Aprovació del desistiment del procediment de contractació del servei de neteja dels equipaments municipals.

SERVEIS ECONÒMICS

7.- Aprovació inicial del quinzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2018.

RECURSOS HUMANS

8.- Modificació de l’article 19 de l’Acord-Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Sabadell per als anys 2014-2016, pel que fa a l’establiment d’un complement retributiu durant la situació d’incapacitat temporal.

TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADANA I ORGANITZACIÓ

9.- Aprovació inicial de les Cartes de Servei de Centres Cívics i de Mediació Comunitària.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

CULTURA

10.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

SALUT

11.- Aprovació inicial del Reglament del Cementiri municipal.

DRETS CIVILS I GÈNERE

12.- Aprovació de la concessió d’una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Fundación Wassu, per col.laborar en un projecte de prevenció i investigació de la mutilació genital femenina a Gàmbia.

13.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter excepcional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar en el projecte Incidència d’organizacions indígenes, afros i camperoles en la implementació dels acords de pau en el nord del Cauca (Colòmbia).

14.- Aprovació d’una subvenció directa de caràcter excepcional al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar en el projecte Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments sahrauís a Tindouf (Algèria).

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

15.- Resolució d’al.legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’entorn de la Casa Montllor (MPG-119).

16.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació d’ús i ordenació de volums de la dotació comunitària (clau c-9) situada al carrer de Migdia, 52 (PE-126).

17.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per desenvolupar l’àrea de transformació d’ús (A15-TN) on s’ubica el vapor de Cal Borni Duch (PMU-130).

18.- Adquisició directa de part de l’edifici singular anomenat Fàbrica Artèxtil, situat al carrer de Vidal (Gran Via), carrer de Romeu, carrer de Covadonga i carrer de Quevedo.

19.- Adquisició directa de quatre finques que formen l’edifici singular anomenat Illa Sallarès Deu, situat al carrer de Cellers, carrer de la Reina Elionor, carrer de Viladomat i carrer de Jacint Verdaguer.

20.- Acceptació de la cessió gratuïta efectuada per Habitatges Municipals de Sabadell SA (VIMUSA) de la resta de finca registral núm. 15.450 situada al barri de Can Deu.

21.- Atorgament d’autorització d’ús privatiu a precari del bé patrimonial situat al carrer dels Pins, 22, a l’entitat Associació entitat cultural amics de la ràdio de Sabadell.

22.- Atorgament d’autorització d’ús privatiu a precari del bé patrimonial situat al carrer Esperança, 4, a l’entitat Associació d’activitats veïns de la Concòrdia.

23.- Atorgament d’una llicència a l’entitat Colla de Diables Sentinelles d’Arkëmis, per a la utilització privativa del bé de domini públic situat al Passeig Comerç, 51.

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL

24.- Acceptació de l’encomana de gestió a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a una actuació coordinada a la convocatòria de subvencións per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol) en relació a la via ciclista en l’àmbit interurbà entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

ESPAI PÚBLIC

25.- Aprovació de la implementació de les parades intermèdies nocturnes en el servei de transport col·lectiu urbà.

ACCIÓ SOCIAL

26.- Aprovació de la classificació de les ofertes presentades en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei d’atenció domiciliària del Servei d’Acció Social.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

27.- Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

COMERÇ I CONSUM

28.- Aprovació dels dos dies addicionals d’obertura dels establiments comercials en diumenges o festius en el terme municipal de Sabadell per a l’any 2019.

29.- Atorgament d’una subvenció directa de caràcter excepcional a l’entitat Sabadell Comerç Centre per al desenvolupament de l’activitat del campament reial de la campanya de Nadal 2018-2019.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

30.- Proposició del grup municipal del Partit Popular, per vincular les ajudes socials a la formació i la cerca activa d’ocupació.

31.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.

32.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per demanar que s’acabi amb l’ús partidista i populista de les revistes municipals a menys d’un any de les eleccions municipals.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sabadell del Sr. Cristian Sánchez García i de la Sra. Ana María Carrasco Serrano.