Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/09/2018 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 de setembre de 2018

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

INTERVENCIÓ GENERAL

2.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sabadell corresponent a l’exercici 2017.

SERVEIS MUNICIPALS

3.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits per la confecció i subministrament d’adhesius DIN A3 per la campanya de comunicació de recollida de voluminosos i per la campanya de comunicació de reciclatge Suma i estalvia.

SERVEIS ECONÒMICS

4.- Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics per a l’any 2019.

5.- Aprovació inicial del catorzè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2018.

RECURSOS HUMANS

6.- Aplicació de l’increment retributiu establert a l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

7.- Aprovació del cessament i el nomenament del/de la Gerent de l’Organisme Autònom Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA).

TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADANA I ORGANITZACIÓ

8.- Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de recaptació, gestió, liquidació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic i de la supressió de l’Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell (ATSA).

9.- Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de preservació, protecció, investigació i difusió del patrimoni cultural i de la supressió d’Organisme Autònom Museus i Arxiu (OAMA).

10.- Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de desenvolupament de programari, manteniment dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, i tecnologies de la informació i comunicació i de la supressió de l’Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS).

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DRETS CIVILS I GÈNERE

11.- Aprovació de la concessió d’una subvenció directa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per col·laborar a la campanya Resposta d’emergència als efectes de l’erupció del volcà Fuego a Guatemala: Fase de reconstrucció.

12.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores dels concursos de cartells de la Regidoria de Drets Civils i Gènere.

13.- Aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI, per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere de Sabadell per al període 2018-2022.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

14.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell de la unitat d’actuació UA-9 als carrers de Sant Pau i Zurbano (MPG-103).

15.- Dació de compte de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 16 de juliol de 2018, per la qual s’aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació dels sistemes urbanístics situats en el carrer de Colom i la plaça de Josep Masllovet (MPG-100).

16.- Dació de compte de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 16 de juliol de 2018, per la qual s’aprova definitivament la Modificació puntual i refós de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del Pla general Municipal d’Ordenació de Sabadell (MPG-115).

17.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits per la revisió de la renda de l’immoble situat a l’avinguda Estrasburg, 66, baixos 2, corresponent a l’any 2017.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

18.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres al Centre d’Atenció Primària Creu Alta.

19.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Escola La Roureda.

20.- Declaració d’especial interès o utilitat municipalde les obres a l’Institut Ribot i Serra.

21.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Escola Industrial.

22.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Institut Arraona.

23.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Escola Virolet.

24.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a la Fundació Privada Atendis.

25.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a l’Escola Agnès Armengol – Institut La Serra.

26.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres a les comunitats de propietaris de la plaça Frederica Montseny,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

ESPAI PÚBLIC

27.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2018, pel qual s’aprova l’addenda al conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, per a la promoció, l’execució i manteniment d’obres de millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

ACCIÓ SOCIAL

28.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits per les obres d’arranjament dels habitatges de les persones grans.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

ESPORTS

29.- Ratificació de la modificació dels estatus de la Fundació Privada de l’Esport Sabadellenc.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

30.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per poder accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.

31.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de la Crida per Sabadell i de Guanyem Sabadell, per garantir l’eficiència, la transparència i la fiscalització als serveis públics.

32.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de la Crida per Sabadell i de Guanyem Sabadell, per exigir a ENDESA que compleixi els compromisos amb els veïns i veïnes de Torre Romeu en relació als talls de subministrament elèctric.

33.- Proposició dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de la Crida per Sabadell, de Convergència i Unió i dels regidors no adscrits Lluís Monge Presència i Carles Bosch Masó, per dedicar una plaça a la ciutat a la gent que va fer possible d’u d’octubre.

34.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per demanar reprendre les obres d’ampliació del servei d’urgències de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES