Ple Municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 28/06/2018 A LES 17:00 HORES

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SECRETARIA GENERAL

2.- Aprovació inicial de la derogació del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament de Sabadell.

SOSTENIBILITAT

3.- Aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar les concessions de domini públic, per a la utilització privativa de les finques públiques de secà de l’Ajuntament de Sabadell.

4.- Aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar les concessions de domini públic, per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu de l’Ajuntament de Sabadell.

INFORMACIÓ DE BASE

5.- Aprovació del Conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament de Sabadell de col·laboració en matèria de gestió cadastral.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

6.- Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja d’equipaments municipals.

SERVEIS ECONÒMICS

7.- Aprovació inicial del desè expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2018.

RECURSOS HUMANS

8.- Aprovació de les regles i criteris generals de funcionament i gestió de borses de treball de l’Ajuntament de Sabadell.

9.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici de 2018.

INFORMÀTICA

10.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit a favor d’Altran Innovación SLU, pel servei de suport a la implantació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

11.- Adjudicació del contracte de serveis de gestió de les escoles bressol municipals.

CULTURA

12.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell per a la gent gran, per establir bonificacions en el preu públic d’entrada en alguns concerts de la programació artística de la ciutat.

13.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’entitat Joventuts Musicals de Sabadell, per establir bonificacions en el preu públic d’entrada en alguns concerts de la programació artística de la ciutat.

14.- Aprovació del preu públic del servei d’espectacles de dansa (format mitjà) del Teatre Principal i l’ampliació dels supòsits que donen lloc a les bonificacions dels preus públics del servei d’espectacles públics de caràcter cultural per cada programació artística municipal.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

15.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general de Sabadell als barris de Can Puiggener i de Torre-romeu / Can Roqueta en què s’ubiquen les ARE (MPG-116).

16.- Suspensió de tramitacions i de llicències per a determinades activitats compreses en l’ús específic de serveis urbans regulat pel PGMOS (EP-125).

17.- Autorització de la transmissió a HANSON HISPANIA HORMIGONES, SL de la llicència d’ús privatiu i del dret de superfície sobre la finca municipal situada al carrer de Ca n’Alzina, 71- Mas Baiona, 20, al sector de Can Roqueta.

ESPAI PÚBLIC

18.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell, SCCL, concessionària del servei públic de transport col·lectiu urbà, a iniciar el procés de selecció d’ofertes per a l’adquisició de deu autobusos.

19.- Aprovació del pressupost provisional d’explotació per a l’any 2018 del servei públic de transport col.lectiu urbà de Sabadell.

20.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell, SCCL, concessionària del servei públic de transport col·lectiu urbà, a l’ampliació del servei discrecional entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès (Línia 12) entre el 25 de juny i el 8 de setembre de 2018, per fer un servei substitutori en autobús entre les estacions de Can Feu, Gràcia i Sant Quirze de la línia de Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb motiu de les obres de soterrament.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

COMERÇ I CONSUM

21.- Aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar les concessions de domini públic per a l’ús privatiu de parades, locals, magatzems i aparcaments als Mercats Municipals Central, Merinals, Torre-Romeu i Creu Alta.

ESPORTS

22.- Aprovació del text del Protocol d’actuació entre l’Ajuntament de Sabadell, el Consorci de la Corporació Sanitària del Parc Tauli, la Fundació Privada de l’Esport Sabadellenc, el Gremi de Fabricants de Sabadell i el Club Natació Sabadell per promoure la xarxa – clúster d’esport INNOVACIÓ SABADELL.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

23.- Proposició del grup municipal de Guanyem Sabadell, per posar el nom de plaça de la Defensa dels Drets Civils a un espai de la ciutat.

24.- Proposició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i de La Crida per Sabadell, per dedicar un carrer o plaça a la ciutat a la gent que va fer possible l’1 d’octubre.

25.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a proposta i en nom de la representació del sindicat i coordinadora de seccions sindicals de la UGT (CEMSU), per demanar uns serveis públics de qualitat, per una ciutat millor.

26.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, de condemna de l’ocupació de l’edifici consistorial per part dels Comitès de Defensa de la República.

27.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, com a conseqüència de l’ocupació de l’edifici consistorial per part dels Comitès de Defensa de la República.

28.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per demanar que s’aturi qualsevol canvi en el contracte amb Serveis Medi Ambient, SA.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES