Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA  22/02/2018 , A LES  17:00 HORES.

 

A) Memòria d’activitats del Síndic Municipal de Greuges de l’any 2017.

 

B) PART RESOLUTIVA

 

1.-ALCALDIA 

1.-     Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018.

 

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

SERVEIS ECONÒMICS

2.-     Aprovació inicial del segon expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2018.

 

RECURSOS HUMANS

3.-     Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2018.

 

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

EDUCACIÓ

4.-     Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei públic d’escola bressol, de gestió indirecta a gestió directa.

5.-     Aprovació de l’expedient de contractació del servei de gestió de les escoles bressol municipals, per als cursos 2018-19 i 2019-20.

CULTURA

6.-     Aprovació del preu públic i de les bonificacions per a la venda del llibre Les festes de Sabadell des de mitjans del segle XIX fins a la Guerra Civil.

 

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL 

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

7.-     Verificació del Text refós de la modificació puntual de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (MPG-115).

8.-     Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de colom i la plaça de Josep Mas Llovet (MPG-100).

9.-     Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’entorn de la Casa Montllor (MPG-119).

10.-   Ratificació del Decret del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Cohesió Territorial número 1170/2018, de 29 de gener, que rectifica un error material en la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell relacionada amb la normativa dels paràmetres reguladors del sistema d’ordenació per volumetria específica (MPG-118).

11.-   Declaració de nul.litat de ple dret dels actes administratius de terminació convencional de l’autorització demanial de l’ús parcial i a precari de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

12.-   Ampliació del termini de vigència de la concessió administrativa per la construcció i explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils i zona annexa de restauració al Parc Taulí.

 

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

ESPORTS

13.-   Pròrroga del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el Consell Esportiu del Vallès Occidental per a la promoció de l’esport escolar.

 

CICLES DE VIDA

14.-   Aprovació inicial de les bases reguladores específiques del Concurs fotogràfic de Sortim i Compartim de Viatges Socials i Culturals per la Gent Gran 2017-2018.

 

6.-ASSUMPTES URGENTS

 

C) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS 

15.-   Proposició del grup municipal de La Crida per Sabadell, a proposta de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell, per prendre mesures contra l’amiant davant d’aquest greu problema de salut pública.

16.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor de parades intermitges pels autobusos nocturns per afavorir la seguretat ciutadana durant les nits d’oci.

17.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor de mesurar la contaminació atmosfèrica a diferents punts de la ciutat.

18.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor de la inclusió de clàusules per fomentar una contractació pública inclusiva.

19.-   Proposició del grup municipal de Ciutadans, per a impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centre educatius de Sabadell, i adherir-se  a la declaració Kids  save lives.

20.-   Proposició del grup municipal de La Crida, contra l’esclavitud a Líbia al segle XXI.

21.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per tal d’activar novament el  procés d’elecció d’un nou Síndic/a de Greuges a Sabadell.

 

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES