Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA  22/12/2017 A LES  09:30 HORES

  1. A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA 

1.-     Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

SECRETARIA GENERAL

2.-     Aprovació inicial del text del Reglament Orgànic Municipal.

SERVEIS ECONÒMICS

3.-     Resolució de les al.legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2018.

RECURSOS HUMANS

4.-     Aprovació d’un complement de productivitat extraordinari per al personal municipal  per a l’exercici 2017.

5.-     Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2018.

TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADANA I ORGANITZACIÓ

6.-     Aprovació definitiva del Codi ètic dels alts càrrecs de l´Ajuntament de Sabadell.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

EDUCACIÓ

7.-     Concessió d’una  subvenció directa a Creu Roja Espanyola per al projecte de menjador escolar a l’Institut Jonqueres.

DRETS CIVILS I GÈNERE

8.-     Aprovació de les tarifes, per a l’ús de les instal·lacions i activitats de l’alberg de joventut Molí de Sant Oleguer, per a l’any 2018.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL 

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

9.-     Aprovació provisional del Pla de millora urbana Pi i Margall – Papa Pius XI (PMU-124).

10.-   Dació de compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 7 de novembre de 2017 d’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d’assignació d’ús de la reserva d’equipament local situada a la plaça de Jean Piaget (PE-125).

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

ESPORTS

11.-   Aprovació de les tarifes per a la prestació dels serveis esportius de la concessió administrativa del Gimnàs Municipal per a l’any 2018.

12.-   Aprovació de les tarifes per a la prestació dels serveis esportius de la concessió administrativa de les piscines municipals Joan Serra  per a l’any 2018.

6.-ASSUMPTES URGENTS

  1. B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS 

13.-   Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per contribuir a la reducció de la contaminació de l’aire.

14.-   Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, per la millora de l’espai públic al barri de Sant Julià.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES