Ple municipal

A les 5 de la tarda a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 27/04/2017 , A LES 17:00 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017.

INTERVENCIÓ GENERAL

2.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia 2300/2017, de 28 de febrer, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS

SERVEIS GENERALS I COMPRES

3.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 1).

4.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja als equipaments municipals (lot 2).

SERVEIS ECONÒMICS

5.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3.7, reguladora de la taxa sobre serveis del cementiri municipal.

PROGRAMA DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL

6.- Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs de produccions audiovisuals d’animals en el marc de la primera Mostra Internacional de Cinema Animal.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA

ACCIÓ SOCIAL

7.- Atorgament de subvencions directes a les entitats ANDI, Grandalla, L’Estel, Obrir-se al món, Viu-la, AVAN i TEA Vallès, per al desenvolupament del programa Fem Vacances.

SALUT

8.- Resolució del recurs de reposició interposat per Torra, SA, concessionària de la gestió del servei municipal de cementiri, contra l’acord del Ple de 27 d’octubre de 2016, pel qual es va aprovar el programa d’inversions del bienni 2016-2017.

9.- Acceptació de la proposta presentada pel Servei Català de la Salut, respecte la nova delimitació de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Sabadell 4A, 4B i 6.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

10.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació d’ús de la reserva d’equipament local situada a la plaça de Jean Piaget (PE-125).

11.- Alteració de la qualificació jurídica de diversos béns patrimonials, a fi de qualificar-los com a béns de domini públic afectes al servei públic.

12.- Ratificació del Decret 343/2017, de 13 de gener de 2017, sobre l’adhesió a Consumidors i Usuaris dels Enginyers S. Coop. C. Ltda.

13.- Autorització a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per modificar la hipoteca sobre la concessió d’obra i servei del complex esportiu de les piscines municipals Joan Serra, situat a la Ronda de Bellesguard, 13-25.

14.- Aprovació de l’inici de l’expedient de cessió al Servei Català de la Salut, mitjançant la constitució d’un dret de superfície per 50 anys, de la finca municipal situada a la Ronda Europa, 522, per la construcció del Centre d’Atenció Primària de Can Llong.

15.- Posada a disposició de la Generalitat de Catalunya del bé patrimonial situat als carrers Copenhaguen, Varsòvia i Berlin, per a la construcció d’una escola de primària al barri de Can Llong.

OBRES D’EQUIPAMENTS

16.- Aprovació de la pròrroga del contracte d’obres de renovació del revestiment interior del vas de La Bassa.

ESPAI PÚBLIC

17.- Aprovació del pressupost provisional d’explotació per a l’any 2017 del servei públic de transport urbà de Sabadell.

18.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCL, concessionària del servei públic de transport urbà de Sabadell, per a l’adquisició de cinc vehicles per incorporar a la flota d’autobusos durant l’any 2017.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ

ESPORTS

19.- Ratificació dels estatuts de la Fundació Privada Esport Innovació Sabadell.

CICLES VITALS

20.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut.

6.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-GRUPS MUNICIPALS

21.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a la recuperació de la Regidoria d’Igualtat.

22.- Proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Ciutadans i del Partit Popular, per instar el Govern municipal que deixi sense efecte per incompliment la moció presentada pel grup municipal de Guanyem Sabadell, aprovada el 30 de juliol de 2015, per iniciar la municipalització dels serveis.

23.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per a la normalització dels termes d’ús dels canals oficials de comunicació de l’Ajuntament de Sabadell.

24.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, sobre els contribuents que han abonat l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana sense haver obtingut plusvàlua amb la transmissió d’immobles a Sabadell.

25.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, per tal de prendre mesures per a prevenir, reduir i conscienciar sobre el cost del vandalisme i els actes incívics a la ciutat de Sabadell.

26.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor dels drets dels treballadors i treballadores de les empreses de serveis integrals i de la campanya : A igual treball, igual sou.

27.- Proposició dels grups municipals d’Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, la Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell, per a la recuperació de camins que permetin la connectivitat entre els municipis de Sabadell i Terrassa.

8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES