per on paso…?

fa poc es va posar els semafors no sen van donar conte de que no es pot pasar.