Ple municipal


ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 28/02/2019 , A LES 17:00 HORES.

A) Memòria d’activitats del Síndic Municipal de Greuges de l’any 2018.

B) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2019.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ

2.- Aprovació del Pla estratègic d’Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell (2019-2029).

SEGURETAT I PREVENCIÓ

3.- Aprovació de la creació del Consell Local de Seguretat Viària.

SOSTENIBILITAT

4.- Desistiment dels lots núm. 3 i 4, de la concessió de domini públic per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu.

SERVEIS GENERALS I COMPRES

5.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia número 1510/2019, d’11 de febrer, de rectificació del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de neteja d’equipaments municipals i d’ampliació del termini de presentació d’ofertes.

SERVEIS ECONÒMICS

6.- Aprovació inicial del primer expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2019.

RECURSOS HUMANS

7.- Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2019.

8.- Aprovació de l’Acord/Conveni regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/ques de l’Ajuntament de Sabadell, 2019-2021.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ

9.- Aprovació inicial de la modificació del Text refós de les bases específiques reguladores per la modalitat de subvencions a les associacions de mares i pares (AMPA) de centres educatius públics, per a l’organització i realització d’activitats extraescolars.

CULTURA

10.- Creació de la Taula de participació sobre l’Arxiu Històric i els Museus municipals de Sabadell.

SALUT

11.- Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri Municipal.

12.- Aprovació del programa d’inversions de la concessió del servei del cementiri municipal per al bienni 2019-2020.

DRETS CIVILS I GÈNERE

13.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a programes, projectes i/o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s’adrecin al col·lectiu jove.

14.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a la promoció d’activitats en matèria d’igualtat de gènere i LGTBI.

15.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a la promoció de programes, projectes i/o activitats en matèria de defensa dels drets de la ciutadania.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

16.- Aprovació de l’avanç de la Modificació del Pla general d’ordenació de Sabadell de l’espai obert en sòl no urbanitzable.

17.- Aprovació inicial del Pla Director de l’espai obert urbà de Sabadell.

18.- Aprovació inicial del text refós i de la modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell.

HABITATGE

19.- Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge 2019-2024. Horitzó 2030.

20.- Rectificació de l’error material detectat en l’acord del Ple de 20 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Contracte Programa 2019-2024 entre l’Ajuntament de Sabadell i Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA).

ESPAI PÚBLIC

21.- Aprovació de la proposta de tarifes del servei de taxi per a l’any 2019.

22.- Modificació de la concessió del servei públic de Transport urbà per una nova línia anomenada L-14 Can Roqueta- Parc Taulí i ampliar el servei durant el mes d’agost de 2019.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

COMERÇ I CONSUM

23.- Aprovació inicial de les modificacions de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions pel foment d’actuacions encaminades a la dinamització comercial.

ESPORTS

24.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a activitats esportives.

25.- Atorgament d’una subvenció directa nominativa al Consell Esportiu del Vallés Occidental-Sabadell (CEVO-S) i aprovació del conveni.

26.- Atorgament d’una subvenció directa nominativa a la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i aprovació del conveni.

CICLES DE VIDA

27.- Aprovació del Pla 60 i + per al període 2019-2021.

PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’ACTIVITATS

28.- Creació de la Taula de Debat de les Activitats Econòmiques de Sabadell.

6.-ASSUMPTES URGENTS

C) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

7.-ENTITATS

29.- Moció de l’Associació Sabadell per la República, sobre la retirada de noms de la via pública vinculats a la dictadura de Primo de Rivera, el franquisme i l’esclavisme, i una alternativa feminista, laica, social i popular al nomenclàtor, respectuosa amb la memòria històrica.

8.-GRUPS MUNICIPALS

30.- Dació de compte del compliment i execució de les proposicions dels grups municipals aprovades pel Ple durant l’any 2018.

31.- Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre els problemes de mobilitat que generarà la instal.lació del nou centre logísitic d’Amazon.

32.- Moció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans, per reclamar a la Generalitat de Catalunya la construcció i posada en funcionament de la residència i centre de dia Sud Parc Central Sabadell.

9.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES