Ple municipal

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA  22/11/2017 , A LES  09:30 HORES.

  1. A)PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA 

1.-     Aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 20 d’octubre de 2017.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

2.-     Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2018 -2019.

INFORMACIÓ DE BASE

3.-     Sorteig per designar els membres de les meses de les seccions electorals del municipi de Sabadell per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

SERVEIS ECONÒMICS

4.-     Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2018.

RECURSOS HUMANS

5.-     Aprovació inicial de la plantilla de personal i  de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2018.

6.-     Aprovació de la modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

CULTURA

7.-     Aprovació del preu públic corresponent a la venda d’entrades a la projecció de cinema infantil dins del cicle d’activitats de Nadal 2017-2018.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL 

 

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

8.-     Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’entorn dels carrers de Costabona, d’Àger i Ronda Oest, (MPG-90)

9.-     Atorgament d’una llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Associació Grup d’Esplai Xivarri.

10.-   Atorgament d’una llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Associació per a l’educació de l’infant en el joc: Ludoteca Margarida Bedós

11.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Associació Dana Solidària.

12.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles.

13.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Obrir-se al Món.

14.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Falcons Sabadell Associació Esportiva.

15.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Êthos, Associació per  a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències.

16.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Associació d’Esport i Lleure del Disminuït de Sabadell (ADELLS).

17.-   Atorgament de llicència d’utilització de domini públic amb caràcter privatiu a favor de l’entitat Associació Escola d’Educació Especial XALOC

18.-   Atorgament de l’autorització d’ús privatiu a precari del bé patrimonial situat al carrer de la República, núm. 35-39, de l’entitat ANDI Down Sabadell

19.-   Atorgament de l’autorització d’ús privatiu de l’espai del carrer dels Pins, núm. 20, a favor de l’entitat Asociación de Vecinos de la Planada del Pintor

20.-   Atorgament de l’autorització d’ús privatiu de l’espai situat a l’avinguda de lAlcalde Moix, núm. 24 Baixos, a favor de l’entitat Dones de Torreguitart.

21.-   Aprovació de la mutació demanial del bé de domini públic municipal situat al carrer Zuric, núm. 1-79, a favor de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció de l’Institut d’Educació Secundària de Can Llong.

22.-   Desistiment del procediment d’adjudicació directa de la concessió de domini públic per a la utilització privativa de l’edifici de Cal Balsach, situat a la Carretera de Prats, núm. 40, a l’entitat Casal Popular de la Creu Alta El Tallaret.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

23.-   Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics.

5.-ASSUMPTES URGENTS

  1. B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

 

6.-GRUPS MUNICIPALS 

 

24.-   Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, en defensa dels gegants i capgrossos de Sabadell.

25.-   Proposició del grup municipal del Partit Popular, per solucionar el deteriorament del passeig de la Revolució

26.-   Proposició del grup municipal del Partit Popular, perquè s’atenguin  les demandes de la plantilla de la Policia Municipal.

27.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor de restituir les banderes espanyola i europea a la façana de  l’Ajuntament.

28.-   Proposició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la llibertat dels presos polítics catalans.

29.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en suport a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Sabadell en la seva reivindicació contra el Pla de contingència de centralització dels jutjats competents en matèria de clàusules terra i reclamacions de despeses hipotecàries.

7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES