L’Entesa per Sabadell denuncia irregularitats urbanístiques en la construcció dels Centres Cívics de Can Balsach i de Torre-romeu

El PSC va construir aquests Centres Cívics contravenint de manera deliberada la qualificació urbanística

No només l’urbanisme a la carta -modificar el planejament urbanístic a demanda i benefici del privat i al marge de l’interès públic- va ser un dels trets característics dels governs municipals del PSC, sinó que també es va caracteritzar per saltar-se a la torera la legalitat urbanística per tal de satisfer els seus interessos polítics.

Això és el què es constata després de consultar els expedients administratius de determinats equipaments municipals que l’Entesa per Sabadell ha pogut accedir en base la Llei de transparència i d’accés a la informació pública.

Cal Balsach
cc_creu_alta-can_balsach.jpgLa rehabilitació de l’espai de la fabrica Cal Balsach per ubicar-hi l’actual Centre Cívic de la Creu Alta va ser aprovat per la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2002. En la documentació del projecte d’execució, efectuat pel propi Departament d’Obres municipals i equipaments, consta en l’apartat 1.2 Dades Urbanístiques, que “La qualificació urbanística de la totalitat de l’illa és de sistema d’equipaments comunitaris, clau c3 (equipament associatiu), segons el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell vigent”.

Resulta, però, que la totalitat de l’illa de Cal Balsach ja no estava qualificada d’equipament comunitari c3, sinó d’equipament esportiu c4, en virtut de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació, MPG-6, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 07 de novembre de 2000 i publicada en el DOGC el 10 de gener de 2001.
En conclusió, el govern del PSC, sent Manuel Bustos alcalde i Oriol Civil regidor d’Urbanisme, va falsejar la documentació per a poder destinar a Centre Cívic part de la fàbrica de Can Balsach, obviant documentalment la nova qualificació urbanística de tota l’illa que, dos anys abans, el mateix govern havia canviat de comunitària a esportiva.

Centre Cívic de Torre-romeu
cc_torre-romeu.jpgLa construcció d’aquest edifici es va iniciar l’any 2010, mentre era alcalde Manuel Bustos i regidor d’Urbanisme Joan Carles Sánchez, i va ser obert al públic el setembre de 2014, en l’espai conegut com a Paratge Romeu, qualificat urbanísticament com a Parc veïnal d2, pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell.

Aquesta construcció supera en escreix la superfície permesa en un parc veïnal i la seva construcció no va ser objecte de cap modificació de planejament per a regularitzar la seva ubicació. Tampoc en l’expedient de construcció no consta cap informe urbanístic que justifiqui la compatibilitat d’un Centre Cívic en un Parc veïnal.

A pesar de les incompatibilitats manifestes d’aquests dos edificis amb la qualificació vigent del sòl on es van ubicar mai, en tots els anys que el PSC va governar fins el 2015, no van regularitzar la situació de l’equipament fent una modificació de Pla General.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem, una vegada més, el constant menyspreu del PSC per l’ordenament urbanístic de la ciutat, durant els anys que va ostentar el govern municipal. Una actitud que contrasta amb la falsa deriva justiciera que vol aparentar l’actual grup municipal del PSC i el seu portaveu Josep Ayuso.