Proposició dels GM de CiU, PP, ES, ICV i EUiA a favor de substituir els càrrecs electes i de confiança imputats pel Cas Mercuri de les seves responsabilitats públiques

Aprovada amb el vot contrari del PSC

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup Municipal de CiU
Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup Municipal del PP
Virgínia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup Municipal d’ES
Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV
Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA

Exposem que,

Atès que l’Ajuntament es va constituir en sessió d’11 de juny de 2011.

Atès que el Reglament Orgànic Municipal (ROM), en el seu capítol tercer, recull que s’han de constituir els diferents òrgans de participació ciutadana i els òrgans desconcentrats i descentralitzats.

Atès que, a la sessió del Ple Municipal del 27 de juny de 2011, es va acordar i aprovar, com correspon al Ple, entre d’altres, el nomenament dels membres o vocals i la designació d’entitats que poden nomenar representants en òrgans de govern d’organismes autònoms locals, consells municipals sectorials o territorials i consell de ciutat.

Atès que el govern va portar per la seva aprovació al Ple Municipal del 5 de juliol de 2011, com a punt quart de l’ordre del dia, “Aprovar el nomenament dels membres en entitats i organismes amb representació municipal”.

Atès que, amb posterioritat, en el ple del 4 d’octubre de 2011, es van incorporar canvis i noms de representants als òrgans de participació ciutadana i als òrgans desconcentrats i descentralitzats.

Atès que el 27 de novembre de 2011 varem conèixer l’existència d’una investigació sobre una presumpta trama delictiva, coneguda com cas Mercuri, en la que hi són imputats diversos càrrecs electes i càrrecs de confiança, els quals formen part en qualitat de representants públics en diverses entitats i organismes.

Atès que, concretament, aquests càrrecs electes són Manuel Bustos, Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada, i els càrrecs de confiança són Manuel Somozoa i Xavier Izquierdo.

Atès que, en la sessió del Ple Municipal del 5 e juliol de 2011, es van anomenar totes aquestes persones com a representants de l’Ajuntament dins de diversos organismes i entitats.

Atès que els grups municipals de CIU, PP, ES, ICV i EUiA consideren que és inadmissible que persones que ostenten càrrecs de representació municipal, tinguin causes obertes amb la justícia, encara més quan aquests estan imputats per delictes contra l’administració pública, atenent a que l’obligació principal d’un càrrec públic electe, o per designació de confiança política, és la cura, protecció i vigilància estricta del compliment de la llei, així com vetllar pels interessos de l’administració pública, en aquests cas de l’Ajuntament de Sabadell.

És per tot això que:

Proposem que,

Primer. Deixar sense efecte els acords presos en la sessió plenària del 5 de juliol de 2011 pel que fa als nomenaments en tots els organismes i entitats, la designació dels quals és competència del Ple Municipal, i que afecten als regidors i càrrecs de confiança imputats:

 Manuel Bustos
Fundació Parc de Salut
Fundació Parc Agrari Miquel Agustí
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Consorci de l’Òpera de Catalunya
Consorci del govern territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. (CASSA)
Consell Local de Seguretat
Junta Local de Seguretat
Consell Municipal d’Esports
Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home
Consell de Salut
Consell de la gent gran
Consell de les persones amb disminució
Consell de Ciutat
Consell de solidaritat i cooperació
Consell Assessor de l’habitatge de la ciutat de Sabadell

 Joan Manau
Consell Local de Seguretat
Junta Local de Seguretat
Junta de Protecció Civil
Consell Assessor de l’habitatge de la ciutat de Sabadell
Consell de Districte 4t
Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencial estratègiques de Can Puiggener i Torre Romeu, del terme municipal de Sabadell
Organització especial de gestió de Can Llong
Consorci de l’Òpera de Catalunya
Oficina de dinamització del Centre
Fundació privada Benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep
Fundació parc de Salut
Fundació Parc Agrari Miquel Agustí
Pacte Industrial de la regió metropolitana de Barcelona
Suplent a l’Organisme autònom local museus i arxiu històric de Sabadell OAMA
Suplent a l’Organisme autònom local Informàtica Ajuntament de Sabadell IAS

 Ricard Estrada
Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. (CASSA)
Consell Escolar Municipal
Consell de districte 7è.
Fundació parc Agrari Miquel Agustí
Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
Xarxa de ciutat i pobles cap a la sostenibilitat
Associació d’entitats locals propietàries forestals de Catalunya

 Francisco Bustos
Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. CASSA
Junta de Protecció Civil
Comissió coordinadora del transport metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya
Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

 Xavier Izquierdo
Vocal tècnic de l’organisme autònom municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Sabadell IAS

 Manuel Somoza
Organització especial de gestió Can Llong

Segon. Que el govern, en el termini d’una setmana, presenti una proposta de noms de substitució de cadascuna de les persones que han de ser rellevades en les seves funcions, com a representants públics en els organismes.

Tercer. Que a la propera sessió plenària del mes de març, es presenti un nou dictamen al Ple Municipal, amb els canvis de nomenaments per cadascun dels organismes i entitats recollits en aquesta moció.

Quart. Que a partir del moment de l’aprovació d’aquesta moció, els càrrecs electes i càrrecs de confiança deixin de representar a l’Ajuntament de Sabadell, en tots els organismes i entitats esmentades.

Cinquè. Que es traslladin els presents acords a totes i cadascuna de les entitats i organismes esmentats, informant de la suspensió en la representació dels càrrecs electes i càrrecs de confiança esmentats.

Sisè. Traslladar aquests acords a totes les persones que formen part dels consells de participació municipals, les quals han d’estar assabentades dels canvis que aquesta moció genera.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Sabadell, 5 de febrer de 2013

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup Municipal de CiU

Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup Municipal del PP

Virgínia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup Municipal d’ES

Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV

Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA