Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a favor d’impulsar els horts urbans

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

A Sabadell hi ha un nombre elevat de solars públics i privats que actualment no tenen cap ús i generalment resten tancats a la ciutat. L’estat de molts d’aquests espais esdevenen un focus de problemes al convertir-se en llocs amb brutícia i deixalles, que generen una imatge de deixadesa a la ciutat.

L’actual conjuntura econòmica fa preveure que molts d’aquests solars romandran inactius durant els propers anys.
L’existència d’aquests espais buits i sense ús al mig de la ciutat és un recurs que pot revertir en la ciutat, especialment en els casos de solars públics, que poden acollir una funció ciutadana i afavorir la millora del paisatge urbà.

Altres ciutats, com ara Barcelona, Terrassa o Sant Cugat, han dut a terme experiències de reconversió d’espais urbans en desús en horts urbans, que han tingut una gran acceptació per part de la ciutadania i han suposat una evident millora de la qualitat urbana.

Els horts urbans contribueixen a generar activitat en espais en desús en un entorn proper al lloc de residència, creant comunitat, alhora que són un element de potenciació dels productes ecològics i de proximitat. També aporten valors pedagògics, terapèutics i socials, a banda de ser una via d’autoabastiment que es pot potenciar entre els col·lectius d’aturats o persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social.
A tot Europa hi ha reconeguda la figura d’hort urbà, que es va iniciar l’any 1908 a Gran Bretanya, i fins i tot existeix una Oficina Internacional d’horts familiars urbans i una Federació Internacional amb seu a Luxemburg.

L’any 1983 l’Ajuntament de Sabadell va establir unes normes complementàries per la instal·lació d’horts familiars segons tipus de sòl. L’any 1996 l’Ajuntament de Sabadell va definir els conceptes per un conveni de cessió d’ús en precari de terrenys urbanitzables desocupats, signant els primers convenis d’ocupació temporal i en precari per a ús agrícola de terrenys urbans de propietat municipal l’any 1997.

Sabadell ha de potenciar la seva tradició agrícola, especialment a través d’activitats que involucrin la ciutadania i puguin afavorir experiències de transmissió de coneixements sobre la producció agrícola. Les persones que en la seva infantesa o joventut havien treballat al camp poden recuperar aquest bagatge i explicar-ho als joves i els infants, fomentant activitats intergeneracionals que poden estar vinculades a les escoles i entitats.

És voluntat d’aquest Consistori dur a terme polítiques de millora de la qualitat urbana, que al mateix temps fomentin la participació de la ciutadania i els valors de l’ecologia.

És per això que, PROPOSA:

 1. Promoure l’ampliació de la xarxa d’horts de la ciutat fomentant la creació d’horts urbans.

 2. Elaborar un cens de solars en desús que puguin ser susceptibles d’acollir horts i un programa de desenvolupament ajustat a la titularitat del sòl.

 3. Cercar, en el termini de tres mesos i amb la participació de les entitats i persones interessades, la fórmula de gestió i la regulació dels horts urbans de titularitat pública i privada i el seu ús social, i modificar el Reglament d’horts de Sabadell per donar cabuda a un nou apartat sobre la modalitat d’horts urbans.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 24 de setembre de 2012