Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 3 d’abril de 2011 per la no aplicació de la reforma laboral

Rebutjada amb l'abstenció d'ICV i el vot contrari del PSC, CIU i PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

En els darrers 2 anys, sota l’excusa de la crisi econòmica, s’estan duent a terme tot un seguit de contrareformes laborals. Aquestes modificacions legislatives estan capgirant tot el sistema de relacions laborals. Estan fent que l’empresari i les necessitats del mercat i del capital siguin l’eix centra de les reformes i que es primin els seus interessos. Ans al contrari, enlloc de primer la defensa dels drets i les condicions de treball dels treballadors i les treballadores, planteja la supressió i eliminació d’alguns drets. Durant anys s’ha lluitat per aconseguir aquests drets, que en dos dies, seran esborrats definitivament.

El passat 10 de febrer, el govern del PP, a través d’un Reial Decret, d’aplicació a partir del 13 de febrer de 2012, va aprovar un seguit de mesures que aprofundeixen en la línia del govern anterior. Unes mesures molt agressives que ja ni tan sols es fan sota l’excusa de crear ocupació. Aquestes mesures no pretenen generar ocupació, sinó deixar en mans dels empresaris i del capital les nostres vides. Entre les mesures d’aquesta nova reforma hi ha:

 La privatització del Servei Públic d’Ocupació permetent que les Empreses de Treball Temporal puguin fer d’agències de col·locació. Convertint a les persones aturades en una font de negoci més.

 L’allargament, fins a 3 anys, de la possibilitat de fer contracte de formació als i les joves, i de fer-los més enllà de 3 anys, si és en diferents empreses. Aquests contractes preveuen salaris entre els 480 i 540 euros, precaritzant així, les vides del jovent.

 Un nou contracte per “emprenedores” que permet en empreses de menys de 50 treballadores fer un contracte indefinit amb un període de prova d’1 any. El període de prova permet rescindir el contracte, en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació ni indemnització. Generant una gran inseguretat per la persona i la seva família.

 La possibilitat de poder fer hores extraordinàries de les persones contractades a jornada parcial. Fet que farà que es redueixi la jornada de treball, es cotitzi per menys hores i es treballi les hores en funció del que requereixi l’empresària cada dia.

 L’ampliació de la possibilitat de modificar les condicions laborals pactades, ja sigui el salari, la categoria… i davant la manca d’acceptació no hi ha negociació possible, sinó l’acomiadament amb 20 dies d’indemnització per any treballat.

 La no necessitat d’aprovació d’un ERO per part de l’autoritat laboral que portarà a acceptar-los sense més.

 La prioritat dels convenis d’empresa davant els d’àmbit superior. Fet que farà que l’empresari pugui pressionar i modificar a la baixa les condicions laborals pactades als convenis.

 La reducció de les indemnitzacions per acomiadament.

La Junta de portaveus va aprovar en data 2 de març una moció en contra de la reforma laboral.

L’Ajuntament de Sabadell considera que s’han de respectar els drets dels treballadors i de les treballadores i s’ha de permetre que puguem treballar per viure i no viure per treballar.

Per tot l’exposat PROPOSA:

 1. Demanar al Govern espanyol la retirada d’aquesta reforma laboral.

 2. Declarar el compromís que l’Ajuntament de Sabadell no aplicarà l’esmentada reforma laboral.

 3. Instar a totes aquelles empreses subcontractades i/o prestadores de serveis a l’ajuntament, que segueixin el mateix exemple i tampoc apliquin dita reforma laboral.

 4. Fer arribar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell