Aprovació definitiva del Pressupost 2009

Intervenció d'Isidre Soler en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008

Confiàvem que desprès d’un mes de reflexió haurien fet correccions a la proposta inicial del pressupost pel 2009, sobretot després de les peticions d’anar cap uns pressupostos més austers, de rebaixar al màxim determinades partides per disposar de més recursos amb els quals poder millorar serveis i prestacions socials i per destinar més recursos a inversions.

Ens referim a les partides de personal, en concret als càrrecs de confiança, de propaganda, de protocol, d’ornaments florals, d’estudis de dubtosa utilitat i un llarg etc. Unes partides que els hi varem fer arribar de manera més concreta i que podrien significar més de dos milions d’euros.

Però està clar que vostès no estan disposats a renunciar a una política equivocada, de mala gestió dels diners públics.

Vostès prefereixen mirar més pels seus interessos polítics que pels de la ciutat, enlloc d’aplicar criteris de racionalitat i d’austeritat i destinar la totalitat dels recursos a actuacions realment necessàries.

Saben quants diners públics hauríem disposat si haguessin aplicat una política d’austeritat al llarg dels nou anys que fa que tenen la responsabilitat de gestionar-los? molts. De ben segur que ja tindríem la Ciutat de la Música inaugurada, o tots els edificis del patrimoni històric estarien rehabilitats, per posar alguns exemples.

Però ni tan sols en un moment de dificultats econòmiques han fet un veritable exercici d’austeritat més enllà de fer-ne titulars.

Per altra banda, en l’aprovació inicial, vàrem advertir també que consideràvem la seva proposta de pressupost poc creïble, per excessivament optimista, pel fet de no preveure una possible disminució dels ingressos a causa d’una menor activitat econòmica, un augment de la morositat en el pagament d’impostos i taxes, i menys aportacions directes de les administracions central i autonòmica.

El Pressupost municipal pel 2009 preveu un augment d’un 3 % dels ingressos en concepte de l’IAE, un augment d’un 5,7% dels ingressos per impostos i taxes, i un 6,6% d’augment de les aportacions d’altres administracions.

Tampoc veiem cap correcció en aquest sentit i si aquesta previsió ja la consideràvem optimista en un temps de recessió econòmica, fins el punt que pot comportar algunes dificultats de tresoreria al llarg del 2009, el que no comprenem és que no s’hagin corregit els ingressos i les despeses en funció d’haver passat del 4,5% al 3,9% l’augment de les OOFF.

La qual cosa ens porta a pensar que les previsions pressupostaries que fan són del tot aleatòries i per tant poc creïbles.

Pel que fa a les inversions, ara el Fons Estatal els hi ha permès treure algunes partides previstes en el pressupost inicial i corregir el baix llistó de les propostes d’inversions.

Un 50% del programa d’inversions són manteniments, reposicions, eliminació de barreres arquitectòniques, conservacions d’edificis, etc.
Però aquests 4 milions i escaig que es treuen del pressupost inicial la meitat s’hauran de destinar als projectes i a les direccions facultatives de les obres del Fons Estatal, sense que es concretin a que es destinaran la resta.

El què si sabem és que un exercici més no es podran destinar recursos al que la ciutat necessita, a la inversió estratègica. A aquells projectes i equipaments que aportin valor afegit, que donin solidesa al futur de Sabadell.

M’estic referint a projectes com la Ciutat del Coneixement, la Gran Via Digital, al Complex museístic, a bastir un veritable projecte cultural de ciutat, etc etc.

No es podran destinar recursos a aquests projectes perquè no en queden a causa de la seva mala gestió pressupostària.

Un any més la pràctica totalitat dels ingressos han de destinar-se a finançar les despeses corrents de l’Ajuntament. O sigui, el cost del personal, dels serveis, de les subvencions, dels manteniments i dels deutes financers s’emporten gairebé els 200 milions d’euros dels ingressos del pressupost.

Si es destinen pràcticament tots els ingressos a alimentar la maquinària municipal lògicament no queden recursos per poder fer inversions estratègiques i una ciutat sense visió ni inversió estratègica és una ciutat estancada.

Per tant, els pressupostos segueixen amb els mateixos tics negatius dels anys anteriors: poca o nul·la austeritat, una capacitat d’estalvi gairebé inexistent, continua la tendència a la baixa de la capacitat de l’economia municipal i a més a més unes previsions poc creïbles.

En definitiva, no compartim en absolut la gestió pressupostària que fan i per tant no esperin el nostre suport.