Proposició a favor d’actualitzar el Pla Director de Bicicletes de Sabadell

Aprovada per unanimitat
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: La bicicleta és un mitjà de transport beneficiós per la ciutat, és respectuós amb el medi ambient i saludable, i contribueix a millorar la qualitat de vida. Afavoreix una mobilitat més sostenible, no genera contaminació acústica i contribueix a reduir la [...]

Llegir més...

Proposició a favor d’eliminar les barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe centre

Aprovada per unanimitat
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: Les barreres arquitectòniques constitueixen un dels principals elements que dificulten la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes en ser un impediment per a la mobilitat i l’autonomia personal, i un factor de discriminació social, ja que impedeixen a les [...]

Llegir més...

Proposició sobre el conveni del Castell de Can Feu

Moció conjunta de l’Entesa, CiU, ICV-EUiA i ERC, rebutjada
Carles Rossinyol, Portaveu del Grup Municipal de CIU Carme García, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA Isidre Soler, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Magí Rovira, Portaveu del Grup Municipal d’ERC EXPOSEN QUE:  Tal i com determina l’article 35.2 de les normes del PGMOS, qualsevol conveni urbanístic [...]

Llegir més...

Proposició a favor de nomenar un sabadellenc o sabadellenca com a representant municipal a l’Assemblea General de Caixa de Terrassa

Rebutjada
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei que regula les Caixes d’Estalvi de Catalunya, reserva a les Corporacions locals una representació específica en el màxim òrgan de govern i de decisió de les Caixes [...]

Llegir més...

Proposició per millorar els recursos per a les persones autistes i les seves famílies

Rebutjada
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: L’autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament que comporta el deteriorament de les relacions socials, problemes per processar la informació i un patró de conducta restringit i repetitiu. Malgrat l’autisme no té cura, els experts han determinat que el diagnòstic precoç és vital [...]

Llegir més...