Proposició dels grups municipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al President Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans

Aprovada amb el vot en contra del PP i l'abstenció del regidor no adscrit

Ramon Burgués Salse, portaveu del Grup Municipal del PSC
Carles Rossinyol Vidal, portaveu del Grup Municipal de CiU
Virginia Domínguez Alvarez, portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suárez, portaveu del Grup Municipal d’ICV
Marisol Martínez Torre, portaveu del Grup Municipal d’EUiA

EXPOSEN QUE:

El passat mes de juny es va debatre i aprovar al Parlament de Catalunya la Resolució 237/X, sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans i ciutadanes. Aquesta Resolució va tenir els vots favorables de 107 dels 135 diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

D’acord amb aquesta Resolució i els motius que inclou, els Grups Municipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA presenten al Ple municipal l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Expressar el rebuig a l’aplicació de la Ley 52/2007, de 26 de desembre, relativa a la memòria històrica,per part del Tribunal Suprem i la Fiscalia de l’Estat, especialment per la negativa de revisar i declarar la plena nul·litat dels consells de guerra o altres procediments que van significar la condemna a mort de milers de ciutadans i ciutadanes que van defensar la legalitat democràtica.

SEGON. Manifestar el greuge que representa, per la democràcia, la negativa a acceptar la petició de revisió, amb declaració de nul•litat de ple dret, del judici al president de la Generalitat Lluís Companys i Jover, representant legítim dins la legalitat democràtica republicana.

TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre les accions que escaiguin perquè s’impulsin els canvis legislatius necessaris per tal de fer possible la decla¬ració de nul·litat de ple dret, ja sigui de forma general o individualitzada, de tots els procediments judicials seguits pels consells de guerra o altres tribunals mili¬tars durant la dictadura franquista contra els ciutadans i ciutadanes que van defensar els valors de la llibertat i la democràcia.

QUART. Enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris del Parlament, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

CINQUÈ. Donar ple suport als actes organitzats pel Memorial Lluís Companys a Sabadell per als dies 9 i 13 d’octubre d’enguany.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el més escaient.

Ramon Burgués Carles Rossinyol Virginia Domínguez
Portaveu GM PSC Portaveu GM CiU Portaveu GM ES

Carme Garcia Marisol Martínez
Portaveu GM ICV Portaveu GM EUiA

Sabadell, 26 de setembre de 2013