Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 3 de setembre de 2013 a favor de què el CAP Nord porti el nom del Doctor Josep Maria Plans

Queda sobre la taula

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El doctor Josep Maria Plans va ser una persona compromesa i dedicada al servei de Sabadell i dels seus ciutadans i ciutadanes, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida, especialment en l’àmbit sanitari. Va ser un destacat defensor dels serveis sanitaris públics, de qualitat i a l’abast de tothom.

Des de la seva responsabilitat com a regidor de Salut d’aquest Ajuntament, en el període comprés entre 1979 i 1987, va desenvolupar una política sanitària d’avantguarda que va servir de model arreu Catalunya i que encara està vigent.

Va crear diversos serveis, com ara el Centre de Planificació Familiar, el Centre d’Atenció a les Drogodependències, el Centre de Salut Mental, les Oficines Sanitàries per a la Prevenció i Control de la Higiene Ambiental i els Serveis de Salut Escolar; va proposar la creació de les deu Àrees Bàsiques de Salut a la ciutat i va culminar la seva tasca com a regidor amb la posada en funcionament del Consorci Hospitalari del Parc Taulí.

L’any 1981 va proposar la creació d’una xarxa d’atenció primària social i sanitària integrada en un únic sistema. Aquesta proposta va implicar un canvi qualitatiu molt rellevant, que es va fer efectiu l’any 1984 amb l’acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquell mateix any es van iniciar tres experiències pilot de Centres d’assistència primària a Torre-romeu, Ca n’Oriac i Can Deu, essent en aquest darrer CAP on el doctor Plans va exercir la seva professió de metge la major part de la seva vida.

El doctor Josep Maria Plans va morir l’any 2004 i molts veïns i veïnes el recorden per totes les iniciatives esmentades, però la seva trajectòria el fa també mereixedor del reconeixent i l’agraïment públic pel seu treball continuat a favor de la ciutat.

És per això que PROPOSA:

 Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que el Cap Nord dugui el nom del Doctor Josep Maria Plans.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de juliol de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL