Proposició al Ple municipal a favor de desafectar les reserves de sòl de l’Autovia Orbital de Barcelona (Quart Cinturó) del planejament general

Rebutjada amb el vot contrari de PSC, CiU i PP

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El denominat Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona, conegut com a Quart Cinturó, és un projecte d’autovia entre Abrera i Granollers impulsat pel Ministeri de Fomento, per duplicar la xarxa viaria bàsica existent de la Regió Metropolitana de Barcelona. Concebuda fa 50 anys, aquesta obra respon a un model dessarrollista que basava el creixement econòmic únicament en inversions públiques en infraestructures viàries, consolidant la dispersió territorial i menystenint els impactes ambientals.

Al seu pas pel terme de Sabadell, el traçat de l’Autovia Orbital afecta plenament espais naturals amb uns valors ambientals, culturals i paisatgístics molt elevats. Els boscos, conreus i torrents de Ca n’Argeleguet, Ca n’Ustrell, Sant Julià, Colobrers, Can Moragues, Togores, Can Vilar i Riu Tort quedarien totalment destruïts i fragmentats. També afectaria els espais naturals més ben conservats del Vallès, com l’Espai Agroforestal de Llevant i el Parc Agrícola del Vallès.

La riquesa natural i els valors d’aquests espais va quedar reflectida en el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, que els defineix els espais lliures periurbans com a sistemes i els qualifica com a zones de valor agrari; de valor forestal i de valor ecològic-paisatgístic, per tal de potenciar la continuïtat i la millora de les condicions naturals d’aquests sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat.

D’altra banda, formen part de l’anomenat Parc Agrari de Sabadell. Una aposta a favor d’augmentar el valor d’aquest territori amb una producció agrària i ramadera amb criteris ecològics i de qualitat i alhora fomentar l’educació ambiental, com una forma activa de preservar aquests espais que va més enllà de l’àmbit estrictament municipal i ha despertat el reconeixement, l’interès i la col·laboració d’altres institucions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

El Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Sabadell (PEPPS) aprovat pel Ple per unanimitat inclou la major part d’aquests espais naturals com a elements patrimonials a protegir: la pròpia naturalesa del patrimoni natural, ja que es tracta d’organismes vius i d’ecosistemes funcionals, i que més que un model de protecció estàtica d’aquests elements, s’ha de garantir que puguin desenvolupar-se en un entorn amb l’estructura adequada i que mantinguin els fluxos que els caracteritzen.

Més enllà però, dels greus impactes que l’Autovia Orbital o Quart Cinturó ocasionaria, la seva construcció no resoldria les necessitats actuals de mobilitat, i no donaria resposta als reptes de mobilitat de la societat del segle XXI, que haurien de basar-se clarament en el transport col·lectiu, la millora de la xarxa viària existent i en el transport per ferrocarril per garantir la mobilitat sostenible a tot el territori.

L’Autovia Orbital, a més de no ser cap solució per a la mobilitat al Vallès i a la Regió Metropolitana, tal i com han posat en evidència els propis estudis de l’administració, contribuiria a incrementar els moviments en vehicle privat i els actuals nivells de congestió i la contaminació atmosfèrica, en detriment de la salut pública i afavorint el canvi climàtic.

D’altra banda cal recordar que, en una clara visió centralitzadora de l’administració estatal, la titularitat de l’Autovia Orbital o Quart Cinturó correspon al Ministeri de Foment, tot i que, conforme al vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària a tot l’àmbit territorial de Catalunya.

El passat 17 de desembre de 2012, la Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució que declara finalitzat el procediment i l’arxiu de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”, especificant que la resolució posa fi al procediment. Es tracta d’una resolució de gran transcendència, ja que implica que el projecte del Quart Cinturó ha quedat totalment obsolet i sense efecte.

Finalment, cal recordar que el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona indica que caldrà fer estudis per determinar quina és la millor solució per a les comunicacions en aquest àmbit, incorporant les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues comarques del Vallès.

És per això que PROPOSA:

 1. Sol·licitar al Ministeri de Foment la desprogramació de Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona o Quart Cinturó del nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

 2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que siguin excloses del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona les reserves de sòl corresponents al Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona.

 3. Iniciar la tramitació de l’expedient de modificació puntual dels Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell per desafectar els espais del municipi de Sabadell afectats pel traçat del Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona, o Quart Cinturó.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 d’abril de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL