L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions al conveni pel soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu amb la finalitat de garantir la seva execució

120914 RP Conveni FGC

Vol que es desvinculi el seu finançament d’una irreal operació urbanístico-financera

El Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell per a la integració urbana de la Línia dels FGC als barris de Gràcia i Can Feu de Sabadell, aprovat unilateralment per l’equip de govern, va ser ratificat pel Ple municipal del 3 de juliol de 2012 i posat a exposició pública del 25 de juliol fins el 24 d’agost.

120914 RP Conveni FGCAquesta obra és de cabdal importància i una oportunitat única per a la ciutat per eliminar la barrera física que representen les actuals vies i poder integrar l’espai que ocupa a la trama urbana.

Per l’Entesa per Sabadell és també un tema prioritari i per aquest motiu el vam plantejar, el setembre de 2006, en les al·legacions a l’Estudi informatiu al perllongament dels FGC, una proposta que després va ser elevada al Ple municipal de febrer de 2007 aprovant-se per unanimitat.

Malgrat la seva rellevància, el conveni de col·laboració subscrit no garanteix en cap moment l’execució de l’obra. Al contrari, planteja més dubtes que garanties i per aquest motiu l’Entesa ha presentat al·legacions als acords d’aquest conveni, entre les quals destaquem:

· Manca de garanties en l’obtenció del finançament

El conveni pretén obtenir els recursos econòmics necessaris per finançar l’obra a partir de les plusvàlues obtingudes pels beneficis urbanístics generats, com a conseqüència de la requalificació urbanística dels espais alliberats per l’actuació del soterrament, el que generarà nous fronts edificables , en proporció suficient per absorbir el sufragament dels costos de l’actuació (acord 3r-2).

Una aposta urbanística-financera de difícil viabilitat de per sí, però inversemblant en una situació de crisi econòmica, especialment la immobiliària com l’actual.

Tampoc no es coneixen quins podrien ser els agents econòmics que en el seu moment podrien participar en l’operació urbanística final i assumir la liquidació de les plusvàlues.

Per altra banda el conveni condiciona l’execució del soterrament a que aquestes plusvàlues urbanístiques siguin en proporció suficient sense plantejar cap alternativa en el cas que l’import de les plusvàlues sigui inferior al cost de obra.

Així doncs l’operació urbanística-financera dissenyada per aconseguir les plusvàlues és tan poc realista que no garanteix en cap moment el finançament i l’execució de l’obra. Per això proposem que el conveni es comprometi a cercar un finançament no condicionat a les operacions urbanístiques.

· Manca d’encaix entre els terminis d’execució de l’obra i l’obtenció del finançament

En cap moment es preveu com encaixar el temps necessari –varis anys- de tota l’operació urbanístico-financera (redacció i aprovació del Pla de Millora Urbana; desafectació de terrenys propietat dels FGC; redacció, tramitació i aprovació de la Modificació del Pla General d’Ordenació; subhasta de terrenys de titularitat pública; obtenció de plusvàlues; etc.).

Proposem que es concreti l’encaix entre els terminis d’obra de perllongament dels FGC i de l’obtenció dels recursos pel finançament del soterrament entre el Passeig de Can Feu i el carrer de Sobarber.

· Exclusió dels espais públics destinats a serveis de ser susceptibles de ser requalificats

El conveni preveu obtenir les plusvàlues pel finançament de les obres a partir de requalificar com a residencial espais públics actualment no edificables, com l’aparcament de l’actual Estació dels FGC, l’antic CEIP Riu-sec i la zona esportiva de la Piscina de Can Marcet.

Defensem que el finançament d’una obra pública no vagi en detriment d’uns equipaments comunitaris que estan realitzant una important funció de servei públic i per tant siguin exclosos dels nous fronts edificables i mantinguin la seva actual funció d’equipament.

· Anul·lació de la Modificació de Pla General si no s’executa l’obra de soterrament

El conveni no garanteix l’execució de l’obra, sinó que estableix una estratègia urbanística-financera per obtenir els recursos econòmics per a finançar-la, però deixa ben clar que si les plusvàlues no són suficients, s’extingeix el conveni i l’obra no es realitza, per no quedar assegurada la viabilitat econòmica de l’operació (acord 8è-b).

Es pot donar la paradoxa que es requalifiquin com edificables determinats espais urbans, entre ells el sacrifici d’equipaments públics, per a generar plusvàlues, però que aquestes no resultin suficients i no s’executi l’obra per manca de finançament.

Amb la finalitat de garantir que aquesta operació urbanística-financera no acabi sent una operació especulativa, proposem incloure una clàusula que comprometi a restituir les qualificacions urbanístiques anteriors a la Modificació del Pla General d’Ordenació Municipal en cas que l’obra no arribi a executar-se.

Amb aquestes al·legacions, que confiem siguin recollides, l’Entesa per Sabadell vol aportar aquells elements que garanteixin el finançament de l’obra i la seva execució.