Presentació de la moció per aplicar bonificacions del 4% de l’IBI

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012

Aquesta moció neix a partir de l’anunci del decret/llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. Un decret que en el cas de Sabadell implica l’increment del 10% del tipus de l’Impost sobre Béns Immobles, que s’ha de sumar al 4% que ja havia aprovat el propi Ajuntament.

I el primer que volem deixar palès és que som contraris a aquest decret del govern espanyol, perquè, lluny de regular un finançament local just, traspassa a la ciutadania l’augment de la fiscalitat, precisament en una conjuntura de rebaixa de salaris i increment de tot tipus d’impostos i tarifes.

D’altra banda, en els debats sobre ordenances fiscals i pressupostos tant el govern com els grups municipals van manifestat reiteradament la voluntat de no incrementar els impostos per sobre de l’IPC. De fet, el nostre grup fins i tot havia demanat la congelació d’aquest impost. Tanmateix, si no modifiquem les ordenances, l’increment de l’IBI serà del 14%, 11 punts per sobre de l’IPC.

Aquests són els motius que ens van portar a presentar una moció que busca una fórmula fàcil i efectiva per aplicar la bonificació del 4%.
En aquest sentit, tenint en compte que la Llei d’Hisendes Locals contempla la possibilitat de bonificació en cas de domiciliació del pagament, proposem l’aprovació d’una bonificació del 4% de la quota resultant de l’IBI per a tots els rebuts domiciliats, d’acord amb el calendari fiscal, abans del 17 de maig.
D’altra banda, aquesta proposta s’ajustava a les recomanacions que va fer el propi Ministeri d’Hisenda de no superar el 10% d’increment, tot i que posteriorment van rectificar, probablement pel fet que alguns Ajuntaments ja havien cobrat l’IBI durant els mesos de gener i febrer.

Volem agrair les esmenes que hem rebut del Partit Popular, d’ICV i d’EUiA, malgrat no les podem incorporar a la moció. En el cas del PP perquè plantejava a què s’han de destinar els diners recaptats per l’IBI, cosa que escapa de l’objecte d’aquesta moció. I en el cas d’EUiA i ICV perquè plantegen bonificacions en funció de la renda familiar, una proposta que compartim, però que complica molt la gestió i seria de difícil aplicació per l’any 2012 pel fet que ja som al mes de març i hi ha poc temps per acordar escalats, reglaments, etc..

Així doncs, agraint el seu interès, el text que sotmetem a debat i a votació és el mateix que vam presentar i esperem que tots els grups hi puguin donar suport per tal que l’increment de l’IBI per al 2012 es redueixi del 14% al 10%.