L’Entesa per Sabadell lamenta la manca de fermesa de la Defensora del Pueblo davant l’evident incompliment de la normativa d’accessibilitat a l’estació de RENFE centre

L’Entesa per Sabadell lamenta la manca de fermesa de la Defensora del Pueblo davant del flagrant incompliment de la normativa d’accessibilitat a l’estació centre de RENFE a Sabadell.

El passat mes de juny, l’Entesa per Sabadell va trametre una petició al Síndic de Greuges de Catalunya plantejant el problema d’accessibilitat a l’estació RENFE centre, on es van dur a terme obres de substitució de les escales, però sense eliminar les barreres arquitectòniques que discriminen i impedeixen l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, o amb limitacions psíquiques o sensorials, incomplint la legislació que obliga a suprimir-les.

El Síndic, atès que es tractava d’un tema de competència de l’administració general de l’Estat, va traslladar la demanda a la Defensora del Pueblo, que en la seva resposta de data 20 d’octubre conclou:

Aún entendiendo las razones de su queja y estudiado con todo detenimiento e interés el asunto presentado por usted, hemos de manifestarle que, a la luz de las actuaciones específicas emprendidas por el organismo competente, no se acredita una actuación de la Administración que implique infracción del ordenamiento jurídico o que impida o menoscabe el ejercicio de los derechos o libertades cuya tutela nos encomienda el artículo 54 de la Constitución.

No obstant això, la Defensora del Pueblo esmenta en el seu escrit tant la Llei 51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, com el Decret 1544/2007, de 23 de novembre, que regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat.

Dues normatives que és obvi que RENFE incompleix de manera flagrant, malgrat les continues peticions de persones usuàries del transport públic i del propi ple municipal a través d’una moció presentada per l’Entesa per Sabadell, que va ser aprovada per unanimitat.

L’Entesa per Sabadell continuarà denunciant la problemàtica que pateixen diàriament les persones amb mobilitat reduïda i treballant per tal que s’apliqui la legislació i s’eliminin totes les barreres arquitectòniques urbanes de la ciutat.