L’Entesa per Sabadell presenta les seves propostes per a unes ordenances fiscals amb criteris de corresponsabilitat i solidaritat

111025 RP OOFF 1

Proposen la congelació de l’IBI i la Taxa de Residus

Un any més, ens trobem davant d’una situació econòmica crítica, que afecta de manera crua moltes famílies, en una conjuntura amb un índex d’atur del 18%, una reforma de la Renda Mínima d’Inserció que restringeix la seva concessió i la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que reben pensions i altres prestacions, així com per la no aplicació de clàusules salarials de revisió en molts convenis.

111025 RP OOFF 1En els darrers mesos s’han incrementat els casos de famílies que subsisteixen en la precarietat i en la pobresa i s’han cronificat algunes d’aquestes situacions, a vegades agreujades amb el risc de desnonament.

L’Entesa per Sabadell és sensible a aquesta realitat i considera que és prioritari donar suport als col·lectius més desafavorits. En aquest sentit, tot i ser conscients de què la crisi econòmica i la disminució d’ingressos provinents d’altres administracions han suposat una considerable rebaixa dels ingressos de l’Ajuntament, defensem, com ja fam fer a les ordenances 2011, que s’apliquin criteris de corresponsabilitat i solidaritat.

L’Entesa proposa no incrementar l’IBI i la Taxa de residus

Proposem fer una diferenciació entre aquells impostos i taxes que ha de pagar pràcticament tota la ciutadania, perquè estan vinculats a l’habitatge, d’aquells que afecten només als usuaris que reben un servei o una prestació determinada. La proposta de l’Entesa per Sabadell és no aplicar cap increment en el cas de l’IBI i la Taxa de residus, i, en canvi, apujar la resta d’impostos i preus públics pel valor de l’IPC (3%). S’aplica així un criteri de solidaritat amb les persones que han perdut poder adquisitiu.

L’Entesa insisteix en què cal ampliar les possibilitats de fraccionament per facilitar el pagament

L’Ajuntament ha de ser sensible a la cada cop més difícil situació de moltes famílies i contribuir en la mesura del possible a facilitar que la ciutadania pagui els tributs que els corresponen, facilitant l’ajornament de rebuts. Aquesta és una demanda que hem fet en els darrers anys, però que cada vegada està més justificada.

Per aquest motiu, l’Entesa és partidària d’avançar cap a una quota mensual producte de la suma dels impostos. Entenent les dificultats tècniques d’aquesta orientació, l’Entesa proposa que en el cas de rebuts domiciliats de l’IBI i de la taxa de residus, s’ampliï el concepte de fraccionament a quatre rebuts anuals, en comptes dels dos actuals, per tal que tots els contribuents tinguin més facilitats per fer front als pagaments.

L’Entesa demana la retirada de les modificacions de la taxa d’utilització d’equipaments

Defensem que els equipaments estiguin al servei de les entitats i de la ciutadania i considerem que no hi ha res que justifiqui els canvis que vol introduir el govern del PSC en els beneficis fiscals de què gaudeixen actualment les entitats.

Certament, si s’han detectat situacions irregulars o de possible frau, aquestes s’han de regular des de l’àmbit de la gestió dels equipaments. La modificació de les actuals bonificacions crearia situacions injustes, com ara la penalització de les entitats que no disposen de local propi, i el risc de provocar una reducció d’activitat precisament en els espais ocupats per les entitats que s’adrecen a la població amb menys recursos, incidint en les desigualtats socials.

L’Entesa vol regular una ampliació dels serveis d’atenció a la llar i auxiliars de la llar

Considerem que els serveis d’atenció a la llar i d’auxiliars de la llar són molt insuficients i que hi ha famílies que necessiten un servei de més hores. Atès que l’Ajuntament no l’oferta han de buscar altres opcions de mercat lliure. Si l’Ajuntament ampliés l’oferta probablement hi accedirien famílies amb més recursos.

En aquest sentit, proposem que s’ofereixi la possibilitat als usuaris de sol·licitar fins a tres hores diàries de servei, aplicant a partir de la segona hora els següents preus:

  Ingressos fins 1 vegada IRSC: 50% benefici fiscal

  Ingressos fins 1,50 vegades IRSC: 25% benefici fiscal

  Ingressos més d’1,50 vegades IRSC: 0% benefici fiscal