Sobre la prórroga del contracte de construcció del centre cívic de Torre-romeu

Intervenció de Juli Moltó en el ple municipal del 6 de setembre de 2011

En aquest punt ens proposen aprovar la pròrroga de la vigència de contracte de les obres de construcció d’aquest important equipament per al barri de Torre- romeu com ho és el centre cívic, el qual està inclòs dins del programa de barris.

En la comissió informativa d’urbanisme i espai públic del passat 26 de juliol ja vaig plantejar certs dubtes sobre la idoneïtat d’unes obres tan complexes en un terreny difícil com és el paratge on s’estan realitzant.

La construcció d’aquest equipament s’està executant en un lloc on era previsible haver de superar dificultats tècniques importants, com les que s’han trobat i que en bona part són les causants del retard en l’acabament de les obres, però al nostre entendre, existeixen un seguit de fets que han portat a l’actual situació, començant per una adjudicació de l’obra a la baixa que no va tenir en compte la seva complexitat, tal i com es va comentar al ple de 2 de març del 2010 on, entre 38 empreses que s’hi van presentar, es van adjudicar a l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A per un import de 4.830.405,44 més IVA (666.262,82 euros) i un termini d’execució de 10 mesos.

En aquest ple, el llavors portaveu de l’ENTESA, Sr. Isidre Soler, ja va fer un intervenció en la que manifestava la seva preocupació per les conseqüències que podia tenir la important rebaixa de l’empresa adjudicatària, gairebé d’un 30 %, ja que el preu de sortida de l’obra era de 6,3 milions d’euros i literalment va dir:

“Volem manifestar la preocupació amb l’adjudicació, ens preocupa que és una obra complexa, difícil, amb un terreny concret, a part de l’impacte visual que tindrà i també ens preocupa, amb aquesta baixa important, que l’obra tingui viabilitat”.

En una segona intervenció, l’Isidre Soler, va dir:
“En definitiva el que estem plantejant és que no voldríem que aquest centre cívic quedés aturat a mitja obra i que, per tant amb tota la problemàtica que significa endarrerir els terminis, augmentar els costos, d’aquí ve la nostra prevenció.”

En un sentit similar de preocupació es van manifestar diferents regidors i portaveus d’altres grups, els quals van expressar la seva incertesa en la votació final de la proposta, que va ser aprovada per l’equip de govern i un altre grup municipal avui no present en aquest consistori.

Per tant, estem davant una problemàtica anunciada. Ja vam advertir, i per aixó ens vàrem abstenir, que es tractava d’una adjudicació feta sense tenir en consideració la complexitat de l’obra i les especials caraterístiques del terreny.

El que ens proposen ara, aprovar un nou termini per l’acabament de l’obra per dificultats tècniques, no és ni més ni menys el pas previ per augmentar els costos també a causa dels problemes de construcció, o del contrari l’obra podria quedar aturada.

Llavors parlarem que no tan sols hi va haver una certa temeritat en l’oferta de l’empresa adjudicatària, sinó una certa temeritat política per haver-els-hi adjudicat una obra tot i els advertiments de diferents grups municipals.

Per tot l’exposat, tot i respectant els informes tècnics, no donarem suport a aquest dictàmen.