Presentació de la moció de l’ES, ERC i ICV-EUiA sobre les contractacions irregulars de personal municipal

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 d'abril de 2011

La nostra preocupació per la seva política de gestió del personal municipal no és nova. L’Entesa per Sabadell ha denunciat en diferents ocasions la seva mala praxi i els incompliments de la llei 7/2007: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

L’EBEP pretén garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com la transparència dels processos selectius i la seva agilitat, sense perdre de vista l’objectivitat. També posa èmfasi en les garanties d’imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció per assegurar la seva independència. Aquesta és l’essència de la gestió pública.

Però a vostès l’EBEP els hi entra per una orella i els hi surt per l’altra.

Per això no han tingut inconvenient en fer contractacions irregulars, nomenar tribunals a mida, laboralitzar personal sense cap justificació com en el cas del conservatori, o utilitzar indiscriminadament les figures de la contractació d’urgència i la lliure designació.

L’any 2009 van rebre una sentència contrària per la contractació irregular de 15 persones que van passar de personal eventual (de confiança) a personal laboral, sense cap tipus de prova. Per esmenar-ho, van intentar fer tribunals a mida, una altra irregularitat.

Recentment, un altre jutjat ha estimat una demanda per la contractació d’un cap negociat tècnic de formació i desenvolupament professional sense cap tipus de convocatòria prèvia ni procés selectiu. És a dir, un incompliment flagrant de la llei. Aquest cas ja el vam seguir de prop des de l’Entesa fa un any i mig. Vam constatar que s’adjudicava una plaça a dit a una persona que havia fet proves per un concurs públic l’any 1994, però el seu contracte es va extingir l’any 1997. Per tant, pretenien nomenar algú a partir de proves fetes quinze anys abans. Un veritable escàndol.

No cal fer gaires més comentaris, només remarcar la seva manca de respecte per la llei i pels drets dels treballadors i treballadores municipals i d’aquells que aspiren a ser-ho.

Però tot plegat repercuteix en la qualitat i en la credibilitat de la funció pública.

La seva política de personal acumula irregularitats, no perquè no coneguin la legislació, no perquè no tinguin personal directiu per fer-ho bé. La seva política de personal prioritza criteris de fidelitat política per davant de la transparència i de la carrera professionals dels treballadors i treballadores.

Avui portem al ple aquesta moció amb la voluntat d’eradicar d’una vegada per totes aquesta mala praxi de l’administració. És imprescindible garantir que les coses es fan bé a la funció pública, és a dir, que hi ha unes garanties d’imparcialitat, professionalitat i defensa dels interessos col·lectius.

És per això, Sr. Alcalde, que li demanem que assumeixi la seva responsabilitat política i que es prenguin les mesures necessàries per depurar els responsables i per evitar noves pràctiques il•legals en la gestió dels procediments de selecció.