El Jutjat dicta sentència contra l’actuació irregular del Govern municipal en la contractació de personal de l’Ajuntament

El 22 d’abril el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona va dictar sentència contra l’actuació irregular del govern municipal en la contractació de personal, que afecta 16 contractacions laborals d’urgència del 2007.

Antecedents

 09 – 2007 – Es té coneixement de la contractació irregular de 17 persones que havien passat d’eventuals (personal de confiança) a personal laboral sense cap mena de convocatòria pública ni procés de selecció.

 01-10-07 – CCOO interposa recurs de reposició contra les esmentades contractacions irregulars

 09-10-07 – L’Entesa denuncia públicament aquesta greu irregularitat comesa pel govern municipal, per dos motius:
– vulnera la legalitat en matèria de contractació
– com a mínim 13 de les 17 persones afectades per la contractació irregular estan vinculades al PSC.

 10-10-07 – L’Equip de Govern, en lloc d’assumir la seva responsabilitat, intenta confondre l’opinió pública al·legant que es tracta de personal contractat d’urgència pel desplegament de la llei de dependència i del Pacte nacional d’Educació. A banda d’abraonar el personal afectat contra els denunciants. Bona part d’aquest personal ja havia estat contractat com a eventual en l’anterior mandat.

 30-01-08 – CCOO interposa un recurs contenciós-administratiu contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra les esmentades contractacions irregulars.

 13-11-08 – L’Entesa denuncia el nomenament de tribunals a mida formats per persones que no garanteixen el principi d’imparcialitat en els concursos per a proveir les places de tècnic d’arts gràfiques, tècnic superior de periodisme i de protocol.

 15-04-09 – Es celebra la vista del contencios-administratiu interposat per CCOO.

 22-04-09 – El Jutjat Contenciós-administratiu Nº 16 dicta sentència.

La sentència
La sentència desestima els arguments al·legats per l’Equip de Govern (manca de legitimació dels demandants, el pas d’interins a indefinits i els motius d’urgència). La sentència declara la nul·litat radical i absoluta dels Decrets de nomenament en haver prescindit absolutament del procediment legalment establert.
Es tracta d’un absolut descrèdit de la política del Govern municipal i una victòria per a qui hem denunciat aquestes practiques.

Quines conseqüències hauria de tenir la sentència?

 Posa en evidència la mala gestió i la prepotència del govern del PSC pel que fa a la política de personal amb reiterades irregularitats.

 Qüestiona els nomenaments. El concurs d’interins és nul per haver viciat el procediment i no es poden comptar els mèrits per tractar-se d’una situació irregular. Impugnació del procés.

L’equip de govern ha utilitzat la contractació de personal a l’administració com a forma de col·locació de persones afins al partit, aquesta afirmació no és una especulació, és un fet objectiu. Per exemple algunes d’aquestes persones formaven part de les llistes del PSC a les eleccions municipals de 2007. Considerem que aquest fet és molt greu.

Però a més ho ha fet incomplint la llei en matèria de contractació, laboralitzant personal eventual sense cap tipus de procés selectiu, utilitzant les contractacions d’urgència sense justificació i convocant concursos a mida. En comptes de reconèixer en el seu moment el seu error, el govern ha intentat donar una aparença de legalitat a una situació irregular.

A banda de les responsabilitats polítiques, la sentència hauria de tenir conseqüències sobre els concursos que es van convocar per cobrir aquestes places.

El govern ha d’assumir la seva responsabilitat política. Especialment el Sr. Joan Manau. Qui va signar els decrets va ser el tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Joan Manau, que llavors era també el primer secretari del PSC.