Sobre el personal contractat

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 25 de febrer de 2008

El passat dia 21 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el nomenament de personal interí de màxima urgència un seguit de persones que treballen en aquest Ajuntament.

Algunes d’aquestes persones ja ocupen les places que ara es dona publicitat des del passat mes de juliol de 2007, i altres des del mes de setembre. I la majoria fins i tot fa 2 i 3 anys que treballen a la casa i ocupen el mateix lloc de treball.

El passat 21 de gener li varem sol·licitar per escrit un informe certificat pel Secretari General de l’Ajuntament en el que s’indiqués quina contractació laboral tenia aquest personal i quines proves havien superat per accedir a aquests llocs de treball.

Un mes després d’aquesta petició encara no hem tingut resposta.

Li voldria fer varies preguntes relacionades amb aquest personal:

  Per què no se’ns ha facilitat l’informe sol•licitat?

  Si la contractació d’aquest personal es va aprovar per Decret dels dies 27 de juliol de 2007 i del 17 de setembre de 2007, perquè no es publica al DOGC fins el 21 de febrer de 2008?

  Per què no es dóna compte d’aquests nomenaments al Ple d’avui, tal i com és preceptiu? (segons l’article 94 Reglament del personal al servei de les entitats locals; art. 291.3 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya)